حیوانات مزرعه در بم روی دیوار

جوجه گوشتی
توافقی
یک ربع پیش
جوجه گوشتی
3 تا گاو ماده جرسی
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
فروش کره نر رشتی
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
فروش کره نر رشتی
جوجه محلی
۱۴,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
جوجه محلی
گوساله سمینتال ماده فروشی
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
مرغ و خروس گلین
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
مرغ و خروس گلین
فروش بره نر
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
فروش بره نر
خروس سفید مَحلی /بَم
توافقی
۱۱ ساعت پیش
خروس سفید مَحلی /بَم
گوسفند
توافقی
۱۱ ساعت پیش
گوسفند
بره چاق
توافقی
۱۱ ساعت پیش
بره چاق
جوجه فروشی
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
جوجه فروشی
خروس محلی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
خروس محلی
بزوکره
توافقی
۱۱ ساعت پیش
بزوکره
کهره نر
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
کهره نر
جوجه گلپایگانی
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
جوجه گلپایگانی
بزنژاددار
توافقی
۱۱ ساعت پیش
بزنژاددار
ی بز کره سفید
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
ی بز کره سفید
بز رشتی با نری پاکستانی
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
بز رشتی با نری پاکستانی
دوعدد مرغابی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
جوجه فروشی
توافقی
۱۲ ساعت پیش
جوجه فروشی
یک عدد جلب فروشی
توافقی
۱۲ ساعت پیش
یک عدد جلب فروشی
جوجه محلی
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
جوجه محلی
یک عددگاو.جلب.گوستر.گوسال.
توافقی
۱۲ ساعت پیش
یک عددگاو.جلب.گوستر.گوسال.
یک خروس ویک مرغ تخم گذار محلی به فروش می رسد
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
یک خروس ویک مرغ تخم گذار محلی به فروش می رسد
بعدی