اتصال برقرار شد

زیور آلات الماس

نیم ست قدیمی صفویه الماس یاقوت برمه

کارکرده
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
نیم ست قدیمی صفویه الماس یاقوت برمه

الماس مویزانایت تراش فلامک ۱۲ قیراط

در حد نو
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت تراش فلامک ۱۲ قیراط

الماس مویزانایت تراش فلامک قدیم ۱۰ قیراطی

در حد نو
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت تراش فلامک قدیم ۱۰ قیراطی

اصل الماس مویزانایت ذغال دار رگه دار

کارکرده
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
اصل الماس مویزانایت ذغال دار رگه دار

اصل الماس مویزانایت تراش کهنه

کارکرده
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
اصل الماس مویزانایت تراش کهنه

مویزانایت الماس مربع رگه دار ۳۸ قیراط

کارکرده
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
مویزانایت الماس مربع رگه دار ۳۸ قیراط

عقیق سرخ خطی تراش الماس ۱۴ معصوم

کارکرده
۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
عقیق سرخ خطی تراش الماس ۱۴ معصوم

انگشتر الماس مویزانایت تراش الماس

کارکرده
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر الماس مویزانایت تراش الماس

الماس مویزانایت تراش مربع کهنه ذغال دار

کارکرده
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت تراش مربع کهنه ذغال دار

انگشتر قدیمی الماس فلامک

کارکرده
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر قدیمی الماس فلامک

الماس مویزانایت تراش ۱۳ قیراطی

کارکرده
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت تراش ۱۳ قیراطی
بعدی

زیور آلات الماس