حیوانات مزرعه در همدان روی دیوار

در حال دریافت ...
غاز نر
۱۲۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
غاز نر
تخم نطفه دار غاز
۶,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
تخم نطفه دار غاز
مرغ رسمی با خروس معاوضه با بوقلمون
جهت معاوضه
۷ ساعت پیش
مرغ رسمی با خروس معاوضه با بوقلمون
گوساله داشتی
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
گوساله داشتی
مرغ خروس مرندی جوان ۹ماهه
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
۴۰عددگوسفندداشتی
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
۴۰عددگوسفندداشتی
یک عدد میش شیشک ابستن فقط ۲ ملیون
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
یک راس قوچ شال...یک راس مهربان
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
یک راس قوچ شال...یک راس مهربان
خروس یک ساله خوب
۱ تومان
۱۲ ساعت پیش
خروس یک ساله خوب
۱۰ رآس گوسفند نر بفروش میرسد ۲۵ کیلو تا ۳۰ کیلو
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
قوچ شال ۱۴ ماهه دو دندان
توافقی
۱۲ ساعت پیش
قوچ شال  ۱۴ ماهه دو دندان
قوچ مهربان
توافقی
۱۳ ساعت پیش
قوچ مهربان
قوچ قزل افشار
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
قوچ قزل افشار
قوچ نژاد شال اصل سن دوساله
توافقی
۱۳ ساعت پیش
قوچ نژاد شال اصل سن دوساله
فروش مرغ و خروس محلی نژاد گلپایگانی
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
فروش مرغ و خروس محلی نژاد گلپایگانی
گوسفندماده بابره
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
گوسفندماده بابره
گوسفند جوان وشیره دار آبستن
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
گوسفند جوان وشیره دار آبستن
فروش مرغ و خروس
۳۷,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
فروش مرغ و خروس
تخم بوقلمون
۴,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
تخم بوقلمون
قوچ افشار مهربان
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
قوچ افشار مهربان
بوقلمون محلی
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
بوقلمون محلی
بوقلمون بوربون
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
بوقلمون بوربون
مرغ و خروس سالم
توافقی
۱۵ ساعت پیش
قوغاز سفیدماده ۷ماه
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
قوغاز سفیدماده ۷ماه
در حال دریافت ...
بعدی