اتصال برقرار شد

زیور آلات الماس

الماس مویزانایت تراش الماس ۴۳/۵ قیراط

کارکرده
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت تراش الماس ۴۳/۵ قیراط

الماس مویزانایت راف ۸۸ قیراط

کارکرده
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت راف ۸۸ قیراط

الماس مویزانایت تراش قدیم اروپایی

کارکرده
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت تراش قدیم اروپایی

الماس مویزانایت تراش برلیان سفید

کارکرده
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت تراش برلیان سفید

الماس مویزانایت تراش الماس اشکی ۵۲قیراط

در حد نو
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت تراش الماس اشکی ۵۲قیراط

الماس مویزانایت بلک ۲۳ قیراط

کارکرده
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت بلک ۲۳ قیراط

الماس مویرانایت تراش کهنه اروپایی ۲۲قیراط

کارکرده
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویرانایت تراش کهنه اروپایی ۲۲قیراط

الماس مویزانایت تراش فلامک قدیمی

کارکرده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت تراش فلامک قدیمی

یاقوت غیرمعدنی تراش الماس قدیمی

کارکرده
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت غیرمعدنی تراش الماس قدیمی

الماس مویزانایت ۲۵ قیراطی تراش برلیان رگه دار

در حد نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت ۲۵ قیراطی تراش برلیان رگه دار

الماس مویزانایت راف ۴۵ قیراطی ذغال دار

کارکرده
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت راف ۴۵ قیراطی ذغال دار

الماس مویزانایت راف ۶۸ قیراطی

کارکرده
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت راف ۶۸ قیراطی

الماس مویزانایت بلک تراش برلیان

در حد نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت بلک تراش برلیان

انگشترالماس مویزانایت تراش برلیان

کارکرده
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشترالماس مویزانایت تراش برلیان

انگشتر نقره الماس مویزانایت تراش الماس

کارکرده
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر نقره الماس مویزانایت تراش الماس

الماس مویزانایت راف شفاف

در حد نو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت راف شفاف

الماس مویزانایت راف ۵۷ قیراط

کارکرده
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت راف ۵۷ قیراط

الماس مویزانایت سبز راف سختی ۱۰

کارکرده
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت سبز راف سختی ۱۰

الماس مویزانایت تراش الماس ۲۳قیراطی

در حد نو
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت تراش الماس ۲۳قیراطی

انگشتر الماس مویزانایت با رنگ نادر

کارکرده
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر الماس مویزانایت با رنگ نادر

الماس مویزانایت تراش الماس قدیم

کارکرده
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت تراش الماس قدیم

الماس مویزانایت تراش برلیان مخراجی ۱۰ قیراط

کارکرده
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت تراش برلیان مخراجی ۱۰ قیراط

الماس مویزانایت تراش برلیان ۲۳ قیراطی سفید

در حد نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
الماس مویزانایت تراش برلیان ۲۳ قیراطی سفید

سنگ جواهر توپاز شفاف با تلألو الماس

کارکرده
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
سنگ جواهر توپاز شفاف با تلألو الماس
بعدی

زیور آلات الماس