مغازه ۱۷شهریور

۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در چهنو
مغازه ۱۷شهریور
۲

فروش مغازه تجاری سرامرتضوی حاشیه خیابان اصلی

۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در چهنو
فروش مغازه تجاری سرامرتضوی حاشیه خیابان اصلی
۱

فروش مغازه منطقه زواری و شلوغ

۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در چهنو
فروش مغازه منطقه زواری و شلوغ
۴

فروش مغازه ملکی منطقه زواری و شلوغ تجاری دائم

۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در چهنو
فروش مغازه ملکی منطقه زواری و شلوغ تجاری دائم
۳

مغازه پاساژ هفده شهریور

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در چهنو
قبلیبعدی