خرید و فروش و قیمت خودرو پروتون جن تو در مشهد

پروتون جن تو اتوماتیک، مدل ۲۰۰۷
۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در الهیه
پروتون جن تو اتوماتیک، مدل ۲۰۰۷
۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نمایشگاه بین المللی مشهد
پروتون جن تو اتوماتیک، مدل ۲۰۰۷
جنتو اتوماتیک معاوضه
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
جنتو اتوماتیک  معاوضه
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در محله هنرستان
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلوار توس
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلوار سجاد
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
پروتون جن تو جنتو دنده‌ای، ۲۰۰۷
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در احمدآباد
پروتون جن تو جنتو دنده‌ای، ۲۰۰۷
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام خمینی
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ثامن
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جانباز
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
پروتون جن تو اتوماتیک، مدل ۲۰۰۸
۲۵۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک طالقانی
پروتون جن تو بدون رنگ
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ۱۷ شهریور
پروتون جن تو بدون رنگ
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۹ ترخیص ٢٠١٣
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش در شهرک طالقانی
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۹ ترخیص ٢٠١٣
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در احمدآباد
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
جن تو۲۰۰۹
۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بلوار سجاد
جن تو۲۰۰۹
پروتون جن تو اتوماتیک، مدل ۲۰۰۷
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در احمدآباد
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در احمدآباد
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷ جنتو gen2 جن تو
۲۰۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در طبرسی شمالی
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷ جنتو  gen2 جن تو
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷
۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در نوفل لوشاتو
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷فروش
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش در بهمن
پروتون جن تو دنده‌ای، مدل ۲۰۰۷فروش
پروتون جن تو اتوماتیک، مدل ۲۰۰۷
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در صیاد شیرازی
پروتون جن تو اتوماتیک، مدل ۲۰۰۷
بعدی