مشارکت در ساخت املاک در مشهد

فروش امتیاز رسالت

۴ روز پیش در ابوطالب

خواهان مشارکت در ساخت ملک کلنگی

مشاور مشارکت در ساخت در ابوطالب
خواهان مشارکت در ساخت ملک کلنگی
۱

۲۲۰ متر جهت مشارکت در ساخت ابوطالب

مشاور هاشم غلامی فراگرد در ابوطالب

زمین ۳۱۵متر حاشیه ۱۵متر طول ۲۱ دوربرگردان

هفتهٔ پیش در ابوطالب
زمین ۳۱۵متر حاشیه ۱۵متر طول ۲۱ دوربرگردان
۶

ساخت هوایی

۲ هفته پیش در ابوطالب

مشارکت درساخت.تخریب ساختمان صفرتاصدنقاشی

۲ هفته پیش در ابوطالب
مشارکت درساخت.تخریب ساختمان صفرتاصدنقاشی
۱

مشارکت ابوطالب

۳ هفته پیش در ابوطالب
مشارکت ابوطالب
۴

خواهان سازنده و مشارکت در ساخت

۴ هفته پیش در ابوطالب

وام لازم

۴ هفته پیش در ابوطالب
وام لازم
۱

مشارکت در ابوطالب

۴ هفته پیش در ابوطالب
بعدی

نمایش نقشه