مشارکت در ساخت املاک در مشهد

تعدادی زمین واقع در اطراف شهرک باهنر با مترازمتنوع

هفتهٔ پیش در باهنر

زمین آینده دار از ۲۰۰متر تا۱۰۰۰ متر واقع دستگردان

هفتهٔ پیش در باهنر

مشارکت 250متری باهنر

مشاور کارگزاری ملک در سجاد در باهنر

۵۰۰متری جنوبی مشارکت باهنر

آژانس املاک کومه در باهنر
بعدی

نمایش نقشه