مشارکت در ساخت املاک در مشهد

مشارکت در ساخت با ۸سقف پروانه دونبش

نردبان شدهآژانس املاک خانی در فرامرز عباسی
مشارکت در ساخت با ۸سقف پروانه دونبش
۱

۲۹۰متری اول فرامرز 

مشاور امین رخشانی در فرامرز عباسی

مشارکت درساخت فوق لیسانس معماری ومهندس عمران

نردبان شدهدر فرامرز عباسی

مشارکت ۵۰،۵۰دونبش جنوبی

مشاور امین رخشانی در فرامرز عباسی

مشارکت باپروانه دونبش فرامرز

مشاور ماهان محمدی در فرامرز عباسی

مشارکت در ساخت/۲۵۰ متری /خیابان ساجدی

آژانس املاک نبش فرهنگ یک مسکن شیبانی در فرامرز عباسی
مشارکت در ساخت/۲۵۰ متری /خیابان ساجدی
۱

تهاتر.مشارکت در ساخت.خرید ملک .گلنگی

آژانس املاک بارثاوا در فرامرز عباسی

مشارکت درساخت انتهای فرامرزعباسی

مشاور Javad E در فرامرز عباسی
بعدی

نمایش نقشه