مشارکت در ساخت املاک در مشهد

۱۰ سقف پروانه ی ساخت در زمینی حدود ۲۵۰۰ متر

مشاور حسین هوشیار در بلوار توس
۱۰ سقف پروانه ی ساخت در زمینی حدود ۲۵۰۰ متر
۲

ملک مشارکت در ساخت

۵ روز پیش در بلوار توس

واگذاری حق انشعاب ها..

هفتهٔ پیش در بلوار توس

زمین از ما ساخت از شما

هفتهٔ پیش در بلوار توس

قطعات ۱۰۰ و ۲۰۰ متری سند ششدانگ جهت مشارکت

۲ هفته پیش در بلوار توس
قطعات ۱۰۰ و ۲۰۰ متری سند ششدانگ جهت مشارکت
۱۵

۲۰۰مترملکی پیامبراعظم۱۳

مشاور محمد صفری در بلوار توس

دوقطعهر۸۲ متری زمین دربلوارتوس

۳ هفته پیش در بلوار توس

مشارکت درساخت ویلایی ۳۵۰ متر

نردبان شدهدر بلوار توس
مشارکت درساخت ویلایی ۳۵۰ متر
۴

زمین جهت سرمایه گذاری

۴ هفته پیش در بلوار توس
زمین جهت سرمایه گذاری
۲
بعدی

نمایش نقشه