اجاره روزانه و کوتاه مدت در امام حسین(ع) تهران

اجاره سوییت آپارتمان مبله روزانه کوتاه مدت

بدون اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام حسین(ع)
اجاره سوییت آپارتمان مبله روزانه کوتاه مدت
۲

اجاره اپارتمان و سوئیت سوییت روزانه

بدون اتاق, تا ۶ نفر
از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور علیرضا ببرویی در امام حسین(ع)
اجاره اپارتمان و سوئیت سوییت روزانه
۱۳

اجاره آپارتمان مبله روز انه

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام حسین(ع)
اجاره آپارتمان مبله روز انه
۱۲

اجاره کوتاه مدت سوییت و آپارتمان سوئیت و اتاق

بدون اتاق, تا ۸ نفر
از ۳۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور علیرضا رحیمی ببروئی در امام حسین(ع)
اجاره کوتاه مدت سوییت و آپارتمان سوئیت و اتاق
۵

اجاره سوئیت آپارتمان مبله امام حسین

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام حسین(ع)
اجاره سوئیت آپارتمان مبله امام حسین
۴

اجاره کوتاه مدت آپارتمان

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امام حسین(ع)

اجاره آپارتمان روزانه

۲ اتاق, تا ۵ نفر
از ۷۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام حسین(ع)
اجاره آپارتمان روزانه
۵

آپارتمان مبله اجاره روزانه

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام حسین(ع)
آپارتمان مبله اجاره روزانه
۴

خوابگاه آقایان

۳ اتاق, تا ۸ نفر
۵ روز پیش در امام حسین(ع)
خوابگاه آقایان
۱۰

خوابگاه آقایان

بیش از ۵ اتاق, تا ۱۵ نفر
از ۷۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام حسین(ع)

خوابگاه پسرانه امیر

بیش از ۵ اتاق, تا ۱۹ نفر
از ۷۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام حسین(ع)

فقط ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امام حسین(ع)
فقط ماهانه
۲

امام حسین(ع) -سوییت تکخواب روزانه ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام حسین(ع)
امام حسین(ع) -سوییت تکخواب روزانه ماهانه
۱

ارامنه اجاره دار مبله روزانه ماهانه - شرق و مرکز

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام حسین(ع)
ارامنه اجاره دار مبله روزانه ماهانه - شرق و مرکز
۳

امام حسین(ع) دوخواب‌ مبله مرکز شهر ماهانه هفتگی

۲ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام حسین(ع)
امام حسین(ع) دوخواب‌ مبله مرکز شهر ماهانه هفتگی
۴
نمایش آگهی‌ها روی نقشه