حیوانات مزرعه در ارومیه روی دیوار

در حال دریافت ...
خروس لاری،
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
خروس لاری،
مرغ و بوقلمون و اردک
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
مرغ و  بوقلمون و اردک
جوجه چینی ۱۵ روزه
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
جوجه چینی ۱۵ روزه
گوسفند قوچ
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
گوسفند قوچ
تخم مرغ اصل روستایی
۱,۳۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
تخم مرغ بومی
توافقی
۱۲ ساعت پیش
گوساله سمینتال .گاو
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
گوساله سمینتال .گاو
کبک کالیفرنیا
توافقی
۱۲ ساعت پیش
گوساله نر گوشتی
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
گوساله نر گوشتی
خروس پولند
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
خروس پولند
مرغ تخم گذار بومی
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
مرغ تخم گذار بومی
فروش جوجه گوشتی نژاده راس
۲,۳۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
فروش جوجه گوشتی نژاده راس
لاری اصل
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
گوساله نر شیر خوار ۲روز است که به دنیا آمده است
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
تخم نطفه دار قوغاز سفید
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
تخم نطفه دار قوغاز سفید
فروش گوسفندان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
فروش گوسفندان
گوسفند شیشک قربانی
جهت معاوضه
۱۲ ساعت پیش
جوجه یک روزه بو قلمو
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
دوعدد گوساله سیمینتال نر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
دوعدد گوساله سیمینتال نر
۹ عد گوسفند
توافقی
۱۳ ساعت پیش
۹ عد گوسفند
لاری با مرغ ۱۰ماهه
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
لاری با مرغ ۱۰ماهه
قوچ اصل افشارتازه
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
قوچ اصل افشارتازه
۹ عددگوسفند
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
میش اصل افشار دوقلوزا
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
میش اصل افشار دوقلوزا
در حال دریافت ...
قبلیبعدی