مشخصات فنی

سرعت

۱۷۰


صفر تا صد

۱۳


حجم موتور

۱۵۰۳


تعداد سیلندر

۴


گیربکس

۵


مصرف سوخت ترکیبی

۶.۹


قیمت روز صفر در بازار

SX، سال ۱۳۹۹

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۰/۲۰
۱۰/۲۱
۱۰/۲۲
۱۰/۲۳
۱۰/۲۴
۱۰/۲۵
۱۰/۲۶
امروز
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰