اتصال برقرار شد

مشارکت در ساخت املاک در عباس‌آباد

400متر مشارکت پلاک یک دریا چالوس (مازندران)

۲ هفته پیش

۳۰۰۰ متر مشارکت درساخت پلاک یک دریا

۳ هفته پیش

مشارکت درساخت/ویلا/زمین

۶ هفته پیش
آگهی‌های مشابه در شهرهای اطراف
مشارکت درساخت ۳۵۰متری دریاگوشه  خ فرد

مشارکت درساخت ۳۵۰متری دریاگوشه خ فرد

سلمان‌شهر

متل قو مشارکت  ۵۶۰متر زمین قابل ساخت تا ۷طبقه

متل قو مشارکت ۵۶۰متر زمین قابل ساخت تا ۷طبقه

سلمان‌شهر

۳۵۰ متر مشارکت دریاگوشه

۳۵۰ متر مشارکت دریاگوشه

سلمان‌شهر

مشارکت درساخت ۶۰۰ متربا جواز کمربندی دریاگوشه

مشارکت درساخت ۶۰۰ متربا جواز کمربندی دریاگوشه

سلمان‌شهر

۴۰۰متری مشارکت درساخت کریم اباد

۴۰۰متری مشارکت درساخت کریم اباد

تنکابن

مشارکت ۷۰۰ متری شمس آباد (فرج پور )

مشارکت ۷۰۰ متری شمس آباد (فرج پور )

سلمان‌شهر

مشارکت در ساخت ۹۰۰ متر کلار آباد

مشارکت در ساخت ۹۰۰ متر کلار آباد

کلارآباد

مشارکت زمین530متر هچیرود

مشارکت زمین530متر هچیرود

کلارآباد

مشارکت ۷۶۰ متر حیابان فردوسی شمس آباد

مشارکت ۷۶۰ متر حیابان فردوسی شمس آباد

سلمان‌شهر

مشارکت در ساخت زمین ۵۳۰متر هچیرود

مشارکت در ساخت زمین ۵۳۰متر هچیرود

سلمان‌شهر

مشارکت در ساخت700متر زمین متلقو(سلمانشهر)

مشارکت در ساخت700متر زمین متلقو(سلمانشهر)

سلمان‌شهر

مشارکت درساخت متلقو دریاگو‌شه 700 متر

مشارکت درساخت متلقو دریاگو‌شه 700 متر

سلمان‌شهر

مشارکت ۳۴۳ متر شهرک کریم آباد

مشارکت ۳۴۳ متر شهرک کریم آباد

تنکابن

مشارکت، ۱۱۰۰ متر، متل قو (سلمان شهر) شمس آباد

مشارکت، ۱۱۰۰ متر، متل قو (سلمان شهر) شمس آباد

سلمان‌شهر

مشارکت، ۳۵۰ متر، متل قو (سلمان شهر) دریاگوشه

مشارکت، ۳۵۰ متر، متل قو (سلمان شهر) دریاگوشه

سلمان‌شهر

۱۳۵۰متر زمین متل قو دریاگوشه مشارکت درساخت

۱۳۵۰متر زمین متل قو دریاگوشه مشارکت درساخت

سلمان‌شهر

۹۰۰متر زمین جهت مشارکت در ساخت

۹۰۰متر زمین جهت مشارکت در ساخت

سلمان‌شهر

۶۰۰متر زمین جهت مشارکت در ساخت

۶۰۰متر زمین جهت مشارکت در ساخت

سلمان‌شهر

مشارکت خیابان آرا بر ۱۶

مشارکت خیابان آرا بر ۱۶

سلمان‌شهر

۳۳۰ متر مشارکت در ساخت

۳۳۰ متر مشارکت در ساخت

سلمان‌شهر

بعدی