اردک محلی

۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
اردک محلی

کشتار گوسفند محلی

۳۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
کشتار گوسفند محلی

کهره

۱۱۱,۱۱۱ تومان
پریروز
کهره

میش

۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش

چپش فروشی

۳۳۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
چپش فروشی

کره مایه ذات شیرا (بافق)

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کره مایه ذات شیرا (بافق)

کره و بز

۳۳۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش

فروش یک جفت مرغ شاخدار

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
فروش یک جفت مرغ شاخدار

تعدادی بره نر و بز چاق جهت قربانی

۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش

فروش دو راس گاو شیری

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش

یک عدد بره نر

۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش
یک عدد بره نر

یه نفرشتر زاییده باهاشی نر دوماهونیمه 

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
یه نفرشتر زاییده باهاشی نر دوماهونیمه 

کره نر

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کره نر

چند عدد بز شیر با کره

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

میش وبز

۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

گوسفند اسب پیشونی ـبره/قوچ شال

۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شده
گوسفند اسب پیشونی ـبره/قوچ شال

گوساله 8 ماه مونت بیلیارد

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
گوساله 8 ماه مونت بیلیارد

گوسفند کهره نر و مایه فروشی

۳۲۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

بره نر رومانف

۳۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بره نر رومانف

میشزاییده بره نر

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میشزاییده بره نر

بز دوقلو زا

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بز دوقلو زا

۲عددخروس بفروش میرسد

۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۲عددخروس بفروش میرسد

کهره نر ۳ماهه

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کهره نر ۳ماهه

شتر.

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش