اتصال برقرار شد

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در کوهدشت

پراید صندوق دار بنزینی

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق دار بنزینی

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸

۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰

۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

۲۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۵

۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۵

پراید صبامدل 88

۲۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صبامدل 88

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶

۳۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
قبلیبعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در کوهدشت