اتصال برقرار شد

خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار کوهدشت

قوچ افشارسفید

۱۱۲,۵۰۰ تومان
دقایقی پیش
قوچ افشارسفید

عروس هلندی

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
عروس هلندی

در حد گوساله

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
در حد گوساله

قناری شتری آماده مست ویک سره نرسالم

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
قناری شتری آماده مست ویک سره نرسالم

گوساله ماده

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
گوساله ماده

گاه گندم

۱,۱۱۱ تومان
۱ ساعت پیش
گاه گندم

سگ واگذاری

۱ ساعت پیش
سگ واگذاری

کفتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کفتر

بزغاله چاق

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بزغاله چاق

بز جوان

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بز جوان

گوساله نر سیمینتال

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
گوساله نر سیمینتال

کبوتر گوره

۵۵,۵۵۵,۵۵۵ تومان
۳ ساعت پیش
کبوتر گوره

کبوتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
کبوتر

یک راس گوساله نر سیمیتال

۳۸,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
یک راس گوساله نر سیمیتال

فنج

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
فنج

عروس هلندی نر ماده

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
عروس هلندی نر ماده

چهل عدد بره تمام عیار به فروش میرسد

۲۲۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
چهل عدد بره تمام عیار به فروش میرسد

سهره دهن دار مست مست فروشی

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۵ ساعت پیش
سهره دهن دار  مست مست فروشی

سهره ماده جوجه قفس

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
سهره ماده جوجه قفس

کبوتر سرخ

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۶ ساعت پیش
کبوتر سرخ

گاو

۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
گاو

جفت فنچ گلدین

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
جفت فنچ گلدین

کفتر رنگی و سرحال

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۶ ساعت پیش
کفتر رنگی  و سرحال

طوطی ملنگو نر

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
طوطی ملنگو نر
بعدی

خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار کوهدشت