اتصال برقرار شد

خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار میانه

کبوتر دمسیاه و پرشی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کبوتر دمسیاه و پرشی

عروس هلندی

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
عروس هلندی

یک جفت کبوتر پشتار سرور جوان سالم

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
یک جفت کبوتر پشتار سرور جوان سالم

فروش عروس و مرغ عشق

۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
فروش عروس و مرغ عشق

مرغ نژاد گلین‌لری‌به‌همراه‌۱۳جوجه‌دو‌ماهه

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مرغ نژاد گلین‌لری‌به‌همراه‌۱۳جوجه‌دو‌ماهه

عروس هلندی

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
عروس هلندی

گوساله آبستن ۵ماهه هردو شکم اول

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
گوساله آبستن ۵ماهه هردو شکم اول

سهره نر

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سهره نر

دستگاه جوجه کشی

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ ساعت پیش

بزهای اصیل پاکستانی و سانن

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بزهای اصیل پاکستانی و سانن

دوتا قناری نر

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
دوتا قناری نر

یک جفت عروس هلندی

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
یک جفت عروس هلندی

۵ الی ۱۰ جفت

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
۵ الی ۱۰ جفت

سالم و سلامت

۴ ساعت پیش
سالم و سلامت

قناری

۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
قناری

پرنده

۱,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پرنده

کبوتر

۱۱,۱۱۱ تومان
۵ ساعت پیش
کبوتر

خریدار یونجه پِرس به

۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۵ ساعت پیش
خریدار یونجه پِرس به

آکواریوم

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۷ ساعت پیش
آکواریوم

دو عدد ماده ویک نر

۸۸,۸۸۸ تومان
۷ ساعت پیش
دو عدد ماده ویک نر

بیست عدد کبوتر بزرگ و‌هیکلی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
بیست عدد کبوتر بزرگ و‌هیکلی

جوجه عروس هلندی

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
جوجه عروس هلندی

پنج‌تاکبوتر‌بلژکی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پنج‌تاکبوتر‌بلژکی

ده عدد کبوتر افغان قیزمش برای نگداری

۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
بعدی

خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار میانه