خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار سبزوار

در حال دریافت ...
کبوتر ذات کریل و اسکندرون
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
کبوتر ذات کریل و اسکندرون
قناری ماده فر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
قناری ماده فر
جفت سبز آلمانی و جفت قره سرخ نر قره سبزماده
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
جفت سبز آلمانی و جفت قره سرخ نر قره سبزماده
ساده سیاه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
ساده سیاه
شش تا سده و یک یهودی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
شش تا سده و یک یهودی
عروس وایت آهویی
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
عروس وایت آهویی
هم جفت گاه هم پرشی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
هم جفت گاه هم پرشی
جوجه عروس سرلاکی
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
جوجه عروس سرلاکی
جوجه عروس یک روزه
جهت معاوضه
۱۱ ساعت پیش
کبوتر کله هما ماده
۴۵,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
کبوتر کله هما ماده
کفتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
کفتر
کبوتر شامی
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
کبوتر شامی
عروس هلندی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
عروس هلندی
کله سیاه
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
کله سیاه
عروس هلندی مرواریدی وایت
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
عروس هلندی مرواریدی وایت
مرغ عشق چشم شرابی
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
مرغ عشق چشم شرابی
راست امری و صده امری کبوتر
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
راست امری و صده امری کبوتر
20 تا کفتر پرشی
توافقی
۱۳ ساعت پیش
20 تا کفتر پرشی
عروس هلندی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
عروس هلندی
ی جفت ساده پاک دم
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
ی جفت ساده پاک دم
۲تا سده امری ماده
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
۲تا سده امری ماده
طوقی ماده
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
طوقی ماده
کفتر پرشی زربه
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
کفتر طوقی سرخ
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
کفتر طوقی سرخ
در حال دریافت ...
بعدی