خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان 520 در تبریز

لیفان 520i، مدل ۱۳۹۰
۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
لیفان 520i، مدل ۱۳۸۹ کم کارکرد
۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
لیفان 520i، مدل ۱۳۸۹ کم کارکرد
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
۱,۲۰۰ کیلومتر ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
۲۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
لیفان 520i، مدل ۱۳۸۹
۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
لیفان 520i، مدل ۱۳۸۹
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
۲۷۵,۸۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
لیفان 520i، مدل ۹۲دوگانه مایع
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان 520i، مدل ۹۲دوگانه مایع
لیفان 520، مدل ۱۳۸۷
۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان 520، مدل ۱۳۸۷
لیفان 520i مدل ۱۳۹۰
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان 520i مدل ۱۳۹۰
لیفان 520i، مدل ۱۳۹۰
۲۷۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان 520i، مدل ۱۳۹۰
لیفان ۵۲۰
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
لیفان ۵۲۰
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
لیفان 520i، مدل ۱۳۹۰
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
لیفان 520i، مدل ۱۳۹۰
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
۲۶۸,۵۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸
بعدی