خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار بنزینی در تبریز

پراید صندوق‌دار دوگانه، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نیم ساعت پیش
پراید صندوق‌دار دوگانه، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴ دوگانه
۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴ دوگانه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۵۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱۱,۱۱۱ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۲۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷ فرمان هیدرولیک
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷ فرمان هیدرولیک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۶۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۵۴,۵۶۵ کیلومتر ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید بنزینی78
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید بنزینی78
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۴۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید مدل ۱۳۸۹ فرمان هیدرولیک
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
پراید مدل ۱۳۸۹ فرمان هیدرولیک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۲۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷خیلی تمیز
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷خیلی تمیز
بعدی