کامپیوتر دست دوم و نو در دیوار شهر زیبا، تهران

بعدی