خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 EX در اراک

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۶
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
۲۰۷,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۴
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۶
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۳
۲۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 EX، مدل۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 EX، مدل۱۳۸۹
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۹۴ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۹
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۴
۱۸۰ کیلومتر ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل 1393
۸۰ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل 1393
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید ۹۸ در حد
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پرایدEx131 مدل 92
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صفر نیاز به صافکاری
۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صفر  نیاز به صافکاری
بعدی