اتصال برقرار شد

گیتار، بیس و امپلیفایر در کنگاور روی دیوار

بعدی

گیتار، بیس و امپلیفایر در کنگاور روی دیوار