اتصال برقرار شد

زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۴۰۲

نیسان دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
نیسان دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵

۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵

زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۱

۶,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۱

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸

۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸

وانت نیسان زامیاد آپشنال تکسوز صفر خشک مدل ۱۴۰۲

۱۰ کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
وانت نیسان زامیاد آپشنال تکسوز صفر خشک  مدل ۱۴۰۲

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۷۴

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۷۴

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷

۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷

نیسان دیزل آپشنال کولر دار موتور 2800 سی سی

۰ کیلومتر
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
نیسان دیزل آپشنال کولر دار موتور 2800 سی سی

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۱

۳۲۲,۳۶۶ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۱

نیسان یخچالدار زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۲

۴۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
نیسان یخچالدار زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۲

زامیاد۲۰۰۰ دوگانه سوز، مدل ۱۳۶۵

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
زامیاد۲۰۰۰ دوگانه سوز، مدل ۱۳۶۵

وانت نیسان، مدل ۱۳۸۲

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
وانت نیسان، مدل ۱۳۸۲

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۱

۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۱

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۱

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۱

زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۲

نیسان زامیاد Z 24 دوگانه سوزکارخانه، مدل ۱۳۸۷

۱۴۱,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
نیسان زامیاد Z 24 دوگانه سوزکارخانه، مدل ۱۳۸۷

زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۰

۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۰

زامیاد پادرا پلاس، مدل ۱۴۰۱

۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۳,۴۵۶,۷۸۹ تومان
۲۱ ساعت پیش
زامیاد پادرا پلاس، مدل ۱۴۰۱

نیسان دوگانه سوز(تک برگ)مدل ۱۳۹۷

۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
نیسان دوگانه سوز(تک برگ)مدل ۱۳۹۷

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷

۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲۳ ساعت پیش
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷

نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲

زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۴۰۱

۴,۰۰۰ کیلومتر
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۴۰۲