خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 SE در رفسنجان

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۹,۵۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۵۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
خودرو پراید 131SE
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید ۱۳۱ ۹۸ در حد صفر
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۳,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۴,۸۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
بعدی