حیوانات مزرعه در رفسنجان روی دیوار

گوسفند جوان
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
گوسفند جوان
خریدار تخم نطفه دار مرغ زینتی
توافقی
۱۶ ساعت پیش
نری پاکستانی اصل ۱سال نیمه
توافقی
۱۶ ساعت پیش
نری پاکستانی اصل ۱سال نیمه
نری پاکستانی برای تخمی
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
نری پاکستانی برای تخمی
مرغ و خروس زینتی
توافقی
۱۸ ساعت پیش
مرغ و خروس زینتی
دو عدد بره نر به فروش میرسد
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
دو عدد بره  نر به فروش میرسد
مرغ کرک رفسنجان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
مرغ کرک رفسنجان
کیسه سرحال دورگ
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
دو عدد خروس دونه ای
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
دو عدد خروس دونه ای
جوجه مرغ راس
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
جوجه مرغ راس
کره
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
کره
مرغ،جوجه،خروس محلی کاسرک
۶۵,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
مرغ،جوجه،خروس محلی کاسرک
فروش بز وبزغاله محلی وپاکستانی
توافقی
۲۱ ساعت پیش
فروش بز وبزغاله محلی وپاکستانی
خروس
توافقی
۲۱ ساعت پیش
خروس
مرغ محلی گلپایگانی
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
مرغ  محلی گلپایگانی
خروس محلی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
خروس محلی
گوساله و گاوشیری جوان آبستن سنگین
جهت معاوضه
۲۲ ساعت پیش
گوساله و گاوشیری جوان آبستن سنگین
سه تا بره با دو تا میش فروشی
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
سه تا بره با دو تا میش فروشی
یک عدد خروس همه چیز تمام زیر مرغی بوده
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
یک عدد خروس همه چیز تمام زیر مرغی بوده
دو تا بز و یه کره
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
دو تا بز و یه کره
کهره دو رگ الپاین
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
کهره دو رگ الپاین
بز دورگ مورسیا
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
بز دورگ مورسیا
فروش جوجه ۱۵روزه ماهونک دونه ای
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
فروش جوجه ۱۵روزه ماهونک دونه ای
نر بز فروشی
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
نر بز فروشی
قبلیبعدی