خرید و فروش و قیمت خودرو دوو ماتیز در تبریز

دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
۱۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
خودرو ماتیز مدل ٨٠
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
دوو ماتیز مدل 81
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دوو ماتیز مدل 81
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۳
۱۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۳
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
دوو ماتیز مدل1379
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دوو ماتیز مدل1379
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
۲۳۴,۳۰۴ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۷۹
دوو ماتیز مدل 81
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
دوو ماتیز مدل 81
ماتیز مدل ۸۱ خانگی
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
ماتیز مدل ۸۱ خانگی
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱ خوش رنگ
۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ هفته پیش
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱ خوش رنگ
بعدی