خرید و فروش و قیمت خودرو جک در تبریز مدل ۱۳۹۹

جک J4، مدل ۱۳۹۹
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
جک J4، مدل ۱۳۹۹
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۱۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
جک J4، مدل ۱۳۹۹
۷,۵۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
جک J4، مدل ۱۳۹۹
خودرو جک s3 اتوماتیک تحویل ۱۵ اسفند ۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خودرو جک  s3 اتوماتیک تحویل ۱۵ اسفند ۹۹
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
جک J4، مدل ۱۳۹۹
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
جک S3 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۳,۰۰۰ کیلومتر ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک S3 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
خودرو جک s3
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جکj4. آخر ۹۹
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جکj4. آخر  ۹۹
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک J4، مدل ۱۳۹۹
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک S3 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۲۴,۷۰۰ کیلومتر ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جک S3 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جک J4، مدل ۱۳۹۹مایل به معاوضه جی ۴
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جک J4، مدل ۱۳۹۹مایل به معاوضه جی ۴
جک J4، مدل ۱۳۹۹
۸,۶۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
جک J4، مدل ۱۳۹۹
بعدی