خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار CNG در تبریز

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۴۸,۸۸۸ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید 131صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۱۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش
پراید 131صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۴۴,۴۴۴ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۱۱ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید مدل ۸۲ cng
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید مدل ۸۲ cng
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۴۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۸۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳ کاربرات
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳ کاربرات
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۴۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱سفید
۵۴۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱سفید
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۷
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
پراید ۸۸ دوگانه سوز CNG
۲۸۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش
پراید ۸۸ دوگانه سوز CNG
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
بعدی