خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX در تبریز مدل ۱۳۹۳

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۰ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
سمند lx ۹۳ در حد نو
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نمایشگاه
سمند lx ۹۳ در حد نو
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۱۹۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳( بستان آباد)
۲۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳( بستان آباد)
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
تاکسی سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
تاکسی سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۲۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۸۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۱۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
بعدی