خرید فورش انواع سگ و توله سگ در اراک

ماده افغان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
ماده افغان
ماده نگهبان
جهت معاوضه
۳ ساعت پیش
ماده نگهبان
توله ماده قدریجونی نگهبان
جهت معاوضه
۳ ساعت پیش
سگ نر افغان به شرط گله و نگهبانی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سگ نر افغان به شرط گله و نگهبانی
ماده ژرمن به همراه سه تا توله
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
ماده ژرمن به همراه سه تا توله
پیت بول نگهبان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
پیت بول نگهبان
سگ دو رگه ژرمن و دوبرمن نر
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سگ دو رگه ژرمن و دوبرمن نر
سگ نگهبان دورگه ژرمن ودورمن
جهت معاوضه
۱۳ ساعت پیش
سگ نگهبان دورگه ژرمن ودورمن
یک سگ ۹ماهه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
یک سگ ۹ماهه
توله افغانی ماده
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
توله افغانی ماده
سگ
توافقی
۱۶ ساعت پیش
سگ قدرجونی خالص گله ایی
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
سگ قدرجونی خالص گله ایی
دوتا سگ قدریجونی و افغانی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
دوتا سگ قدریجونی و افغانی
سگ پا کوتاه
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
سگ کانگال
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
سگ کانگال
سگ مادر و 5 توله ژرمن دورمن
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
سگ نر قفقاز .ماده سرابی
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
سگ نر قفقاز .ماده سرابی
سگ نر شیانلو
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
هاسکی
توافقی
۲۰ ساعت پیش
هاسکی
سرابی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
سگ خارجی حرف گوش کن
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
سگ زرد پوزه سیاه
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
ژرمن آموزش دیده
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
ژرمن آموزش دیده
سگ نر نژادداریکساله
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سگ نر نژادداریکساله
بعدی