حیوانات مزرعه در گرگان روی دیوار

در حال دریافت ...
جوجه غاز سالم
۱۱,۱۱۱ تومان
دقایقی پیش
جوجه غاز سالم
خروس لاری
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس لاری
جوجه گوشتی فوق سنگین
۳,۵۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه گوشتی فوق سنگین
بره شیر خوار
توافقی
۱ ساعت پیش
بره شیر خوار
گاو جون دو سال سالم
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
گاو جون  دو سال سالم
مرغ و خروس زینتی جاپنیز
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ و خروس زینتی جاپنیز
نر افشار
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
نر افشار
جوجه غاز
۱۶,۵۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه غاز ۱ روزه
۱۷,۵۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه غاز ۱ روزه
فروش دوراس نر بره
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
فروش دوراس نر بره
جوجه غاز سالم فروشی
۸۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه غاز سالم فروشی
اردک اسرائیلی بالغ
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
اردک اسرائیلی بالغ
تخم نطفه دار غاز تازه و تضمینی
توافقی
۲ ساعت پیش
تخم نطفه دار غاز تازه و تضمینی
گوسفند بره دار علی اباد کتول
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
گوسفند بره دار علی اباد کتول
مرغ محلی اصیل
۱۱,۱۱۱ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ محلی اصیل
دوتا میش بره دار
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
دوتا میش بره دار
جوجه غاز هفت روزه
۲۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
جوجه غاز هفت روزه
یک عدد بره ماده
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
یک عدد بره ماده
جوجه غاز
توافقی
۳ ساعت پیش
تخم غاز نطفه دار
۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
تخم غاز نطفه دار
گوسفند نر فروشی
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
گوسفند نر فروشی
گاو شکم دوم سالم وخوش خوراک 14کیلو شیرمیده
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
گاو شکم دوم سالم وخوش خوراک 14کیلو شیرمیده
جوجه غازیک روزه تایکماهه
توافقی
۳ ساعت پیش
جوجه غازیک روزه تایکماهه
قوچ کردستانی درشت
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
قوچ کردستانی درشت
در حال دریافت ...
بعدی