خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار ایرانشهر

طوطی ملنگو

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
طوطی ملنگو

کبوتر فروشی معاملع ای

۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کبوتر فروشی معاملع ای

عروس هلندی لوتینو

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
عروس هلندی لوتینو

یه جفت مرغ عشق باقفس

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
یه جفت مرغ عشق باقفس

جفت کفتر رو تخم

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جفت کفتر رو تخم

یک جفت کفتر

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
یک جفت کفتر

جفت رو تخم

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جفت رو تخم

کبوتر فروشی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کبوتر فروشی

کفتر تهرانی و پاکستانی

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کفتر تهرانی و پاکستانی

جفت دوکت طاووسی

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جفت دوکت طاووسی

کفتر فروشی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کفتر فروشی

عروس هلندی

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
عروس هلندی

کبوتر

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
کبوتر

کفتر تهرانی

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
کفتر تهرانی

طوطی ملنگو شیطون و بازیگوش

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
طوطی ملنگو شیطون و بازیگوش

کفتر

۱۲۳,۴۵۶,۷۸۹ تومان
۶ ساعت پیش
کفتر

کبوترتیدی

۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
کبوترتیدی

قناری بالغ

۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
قناری بالغ

کفتر

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
کفتر

کفتر ساعتی فوروشی

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
کفتر ساعتی فوروشی

عروس هلندی

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
عروس هلندی

کبوتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
کبوتر

مرغ عشق مولد میخام یک جفت

۲۲,۲۲۲,۲۲۲ تومان
۲۰ ساعت پیش
مرغ عشق مولد میخام یک جفت

کبوتر

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
کبوتر