خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار ایرانشهر

قصاب گوسفند روز عید

۴۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
قصاب گوسفند روز عید

بز پاچن تروشت

۱۲,۵۰۰ تومان
دقایقی پیش
بز پاچن تروشت

گوسفندفروشی

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
گوسفندفروشی

سه تا گوسفند فروشی

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
سه تا گوسفند فروشی

چهار تا بز جوان چاق

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
چهار تا بز جوان چاق

گاو نر برای قربانی

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
گاو نر برای قربانی

پاچن

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پاچن

بز نر قربانی

۱۳۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
بز نر قربانی

گتاچ

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
گتاچ

نر.بز تر.وشت

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
نر.بز تر.وشت

بزمحلی گوشت شکاری

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
بزمحلی گوشت شکاری

دو عدد بز نر

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دو عدد بز نر

دوتا بز پنچاپ و یه مری واسه مال داری

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دوتا بز پنچاپ و یه مری واسه مال داری

پاچین تروشت جاق چله

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پاچین تروشت جاق چله

بزچاق چله گوسفندچاق چله دارم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بزچاق چله گوسفندچاق چله دارم

کبوتر

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کبوتر

بره چاق و چله

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بره چاق و چله

پاچن چاق و چله و سرحال

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پاچن چاق و چله و سرحال

خروس ستا فروشی مامله

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
خروس ستا فروشی مامله

جوجه بوقلمون

۳۴۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
جوجه بوقلمون

بز، نربز ،تروشت ،گوسفند،پاچن

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
بز، نربز ،تروشت ،گوسفند،پاچن

گاو قربانی

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
گاو قربانی

کبوتر تهرانی پرشی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
کبوتر تهرانی پرشی

مرغ با جوجه

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۴ ساعت پیش
مرغ با جوجه
بعدی