خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام X22 در تبریز مدل ۱۳۹۶

ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری، مدل ۱۳۹۶
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۹۶/۹/۲۰
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۹۶/۹/۲۰
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای ساده، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای ساده، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت، مدل ۱۳۹۶
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۶
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری، مدل ۱۳۹۶
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶
بعدی