خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در تبریز مدل ۱۳۹۱

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۱
۲۴۰ کیلومتر توافقی
۱۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۲۱۷,۲۴۷ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۳۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۸ ساعت پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
۲۹۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۱
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۴ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۲۲۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
۱ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱دوگانه کارخانه
۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱دوگانه کارخانه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۱
۱۶۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۱۹۸,۸۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱ دوگانه کارخانه
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱ دوگانه کارخانه
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۲۹۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
بعدی