خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در تبریز مدل ۱۳۹۸

پراید دوگانه بیرون مدل۹۸ تمیز
۴۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نیم ساعت پیش
پراید دوگانه بیرون مدل۹۸ تمیز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۴۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۱۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۶,۷۰۰ کیلومتر ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۹ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۳۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸ بدون رنگ و پلمپ
۱۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸ بدون رنگ و پلمپ
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
پراید 131
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸در حد صفر کارکرد ۱۳۰۰۰
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸در حد صفر کارکرد ۱۳۰۰۰
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
بعدی