خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در تبریز مدل ۱۳۷۹

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۹۸,۵۰۰ کیلومتر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۳۵۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید ، مدل ۱۳۷۹
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید ، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۹
۵۳,۸۲۱ کیلومتر ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۲۱۲,۱۱۱ کیلومتر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید بنزینی مدل ۷۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید بنزینی مدل ۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۳۵,۲۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۴۲۱,۳۱۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۳۸۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پرایدکره ای صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پرایدکره ای صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۴۱۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید مدل ۱۳۷۹ دوگانه
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید دوگانه، مدل ۱۳۷۹
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید دوگانه، مدل ۱۳۷۹
پراید مدل ۱۳۷۹ دوگانه
۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید مدل ۱۳۷۹ دوگانه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
فوری
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۴۵۶,۶۶۶ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹رنگ سفید شیری
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹رنگ سفید شیری
بعدی