خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX در تبریز مدل ۱۳۹۴

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۹۰ کیلومتر ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز تک برگ سند. عروسک
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز  تک برگ سند.  عروسک
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
۱۷۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
سمند ef7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند ef7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمنددوگانهef7
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمنددوگانهef7
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۱۲۰ کیلومتر ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX بنزینی، سفید در حد خشک
۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند LX بنزینی، سفید در حد خشک
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
بعدی