خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا هاچبک در تبریز مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا ۲، هاچبک مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا ۲، هاچبک مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک ، مدل ۱۳۹۶
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
تیبا هاچبک ، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا ۲ مدل ۹۶
۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تیبا ۲ مدل ۹۶
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
۷۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
بعدی